Daňové změny pro rok 2016

Se www.greenfieldstables.ca mého daňového poradce zde zveřejňuji jeho dopis týkající se změn a doporučení pro daně v roce 2016:

 

Vážení obchodní přátelé, vážení klienti,

poprvé od roku 1994, kdy jsem začal poskytovat své daňové služby, tj. zpracovávat daňová přiznání za rok 1993 a dále podle nového daňového sytému, cítím povinnost, upozornit Vás písemně na velmi podstatné změny v zákoně o DPH, účinné od 1. 1. 2016. Až dosud jsem Vás na změny v zákonech vždy upozorňoval při osobních jednáních. Letos jsem však dospěl k závěru, že se jedná o tak důležité novely a tak rozsáhlé zákonné úpravy, které vyžadují, aby jejich dopady byly okomentovány uceleně a tudíž písemně.

V této souvislosti bych rád zdůraznil, že dále uvedené informace mohou mít významný vliv na případné sankce uplatňované daňovou správou vůči Vám. Jsem přesvědčen, že je v médiích dostatek zpráv o nových povinnostech daňových poplatníků, ale téměř žádné o sankcích plynoucích z jejich neplnění. Zároveň považuji za vhodné upozornit Vás na některé skutečnosti, které by případně mohly mít i vliv na naši spolupráci a Vaši spokojenost s poskytováním mých služeb pro Vás.

Obecně o sankcích

Pravděpodobně vlivem neschopnosti daňové správy vybírat daně správně, důsledně, včas a bez rozdílu padni komu padni, má daňová správa snahu přejít z činnosti správného a včasného výběru daní na systém rozdávání penále a pokut.

Penále, které daňová správa uděluje v případě špatně stanovené daňové povinnosti lze zpravidla pochopit a akceptovat, neboť se mnohdy jedná o nesprávnosti ve vyměření daně způsobené samotnými poplatníky. Sankce byly dříve vázány na výši daňové povinnosti a měly tudíž charakter zvyšující daňovou povinnost v závislosti na míře „provinění“ dané délkou prodlení mezi termínem, kdy mělo být daňové tvrzení odevzdáno, a kdy skutečně odevzdáno bylo.

Významná změna ve snaze o naplňování státní pokladny nikoliv daněmi, ale pokutami, byla provedena v r. 2015, od kdy určitý typ podání má podat poplatník pouze elektronicky a pokud tak neučiní, je mu vyměřena pokuta ve výši 2000,- Kč. Opakuje-li daňový subjekt tento postup, třeba z nevědomosti, že má povinnost podávat tato podání elektronicky, může být pokuta zvýšena až na 50 000,- Kč.

Pikantní na tom je, že o vyměření pokuty musí daňová správa daňový subjekt informovat a má na to ze zákona 3 roky. V extrémním případě tudíž může být daňovému subjektu vyměřena najednou pokuta za tři roky a to třeba i zvýšená se splatností 15 dnů. Další pokuty daňová správa vyměří při nesplnění např. registrační, ohlašovací, oznamovací či jiné povinnosti uložené správcem daně. Tato pokuta může být až 500 000,- Kč a o její výši rozhoduje správce daně. Každý si může udělat úvahu o možném ovlivňování ve stanovení výše pokuty.

V souvislosti s kontrolním hlášením bude možné ukládat nové pokuty a to až do výše 50 000,- Kč, za nesplnění termínů podání. Výše těchto pokut je daná striktně zákonem nelze ji měnit. Dále může správce daně uložit i další pokuty až do výše 500 000,- Kč dle toho, jak výrazně zkomplikuje nepodání kontrolního hlášení jeho práci.

Identifikace dokladu v kontrolním hlášení

V roce 2014 byla s účinností od r. 2016 schválena novela zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, která zavádí povinnost daňových subjektů odesílat do centrální evidence daňové správy informace o tom, jaké mají aktivity v oblasti DPH, tj. jaká zdanitelná plnění daňové subjekty poskytuji a jaká zdanitelná plnění, u nichž si uplatnily nárok na odpočet, použily na tato zdanitelná plnění. Dle vyjádření MF se jedná o zasílání upravené záznamní povinnosti k DPH, kterou mají daňové subjekty povinnost vést v písemné formě za každé zdaňovací období. Záznamní povinnost je evidence dokladů v členění daných zákonem (jiným než kontrolní hlášení) a je v tištěné formě zakládána ke kopii Vašeho daňového přiznání, kterou máte založenu v účetních dokladech. Tuto činnost provádím za Vás já, a mnozí z Vás jste ji možná ani nezaregistrovali.

Pravdou je, že mnoho údajů ze záznamní povinnosti vychází, ale v řadě případů jsou požadovány i další údaje nad její rámec, jež nebylo nutné dosud pro účely DPH pořizovat. V záznamní povinnosti stačí k identifikaci platby její variabilní symbol, který však nemusí být totožný s číslem dokladu.

Do konce roku do záznamní povinnosti stačilo uvádět tento variabilní symbol, který doklad plně identifikoval. Tyto symboly pak bylo možno také automaticky převádět do bankovních příkazů, které akceptují pouze numerické znaky.  Finanční správa však vyžaduje striktně následující:

Upozornění k položce kontrolního hlášení: „Ev. číslo daňového dokladu“:

Do kolonky „Evidenční číslo daňového dokladu“ („Ev. číslo daňového dokladu“) poskytovatel i příjemce plnění (dodavatel, odběratel) uvádějí shodné údaje, tj. číslo daňového dokladu uvedené poskytovatelem (dodavatelem) na daňovém dokladu při jeho vydání!

Z pohledu dodavatele vytvářejícího „Ev. číslo daňového dokladu“ je vhodné používat především alfanumerické znaky, je však možné používat i speciální znaky (omezení znaků stanoveno v rámci popisu technické struktury formuláře kontrolního hlášení, dostupné na www.daneelektronicky.cz nebo na Internetu FS ČR).

Z pohledu odběratele přebírajícího daňový doklad je potřeba pro účely kontrolního hlášení zachytit „Ev. číslo daňového dokladu“ co nejpřesněji tak, jak je uvedeno na daňovém dokladu. Minimálně však musí být zachovány alfanumerické znaky ve správném pořadí shodně, jak jsou uvedeny na daňovém dokladu.

 

Navíc nutnost pořizovat další informace do účetního systému zpravidla vyžaduje úpravu těchto systémů, zvyšuje pracnost a možnost omylu způsobeného lidským faktorem při typování dokladů.

Požadavek na striktní přepis evidenčního čísla dokladu může generovat zejména neúmyslné chyby, kdy za chybu bude požadováno i nepochopení mezi odběratelem a dodavatelem, zda a které případné nenumerické znaky on uvádí do svého kontrolního hlášení. Jedná se zejména prefixy či postfixy v čísle dokladů např. FV-0009876/2015.

Zde je potřeba mít od dodavatele jednoznačně potvrzeno, zda do dokladu on bude uvádět i nenumerické znaky FV-, pokud ne tak zda tam bude uvádět i bezvýznamné nuly před číslicemi a v neposlední řadě i to, zda bude uvádět lomítko mezi číslem dokladu rokem. Dokonce i uvedení mezer před a za pomlčkou může být vyhodnoceno jako nesoulad a může vyžadovat potvrzení nebo opravu v šibeničním termínu 5 dnů.

Z tohoto důvodu prosím upravte číslování Vašich dokladů na jednoznačně pochopitelné i pro Vašeho obchodního partnera. Veškeré nejasnosti, které nebudou způsobeny při pořízení dokladů, ale vyplynou z neúplnosti předaných dokladů nebo z jejich nejednoznačnosti, budou muset být konzultovány s Vámi, bez ohledu na to, zda budete zrovna nemocni, čerpat dovolenou či jinak zaneprázdněni aby byl dodržena pětidenní lhůta daná zákonem. V opačném případě daňová správa vyměří bez pardonu pokutu.

Dalším důvodem, proč není možné mít strukturu výstupů pro kontrolní hlášení stejnou jako pro záznamní povinnost, je i jiné součtované členění výstupů, kdy se nedělí doklady na řádné a zjednodušené, ale na doklady do 10 tisíc Kč a doklady nad 10 tisíc Kč.

Změna v členění je velmi důležitá pro Vás, klienty, kteří provádíte prodeje za hotové přes pokladny s registrační páskou, nebo na jiné záznamové médium a následné účtování je pak prováděno jednou denní položkou. V tomto případě je nutné denní příjmy rozdělit na jednotlivé příjmy do 10 tis. Kč (ty uvádět v součtu za všechny jednou položkou) a samostatně pak uvádět každý příjem nad 10 tis. Kč bez ohledu na to, zda byl uskutečněn pro plátce nebo neplátce DPH.

Sankce spojené s kontrolním hlášením

Povinností zasílat tato hlášení do centrální evidence POUZE elektronicky bude umožňovat daňově analytickému útvaru daňové správy provádět analýz, pro něj „zajímavých“ subjektů a průběžné křížové kontroly zda odběratel i dodavatel uvádějí stejné doklady, částky a daň v kontrolních hlášeních.

V případě, že systém bude fungovat, mělo by odpadnout zbytečné obtěžování daňových subjektů např. ve vytýkacím řízení, výzvou k odstranění pochybností atp. Avšak každá chyba pravděpodobně vyvolá na straně daňové správy výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, se lhůtou 5 dnů a při jejím nesplnění sankci 30 tis. Kč.

K tomu, aby byl systém funkční dle představ daňové správy, si daňová správa prosadila do zákona až nepřiměřené sankce – pokuty. Pokuty jsou ze zákona, tudíž nabíhají automaticky a jejich splatnost je 15 dnů. Zavedení této povinnosti v nemalé míře zvýší požadavky na předávání Vašich dokladů ke zpracování, zejména na jejich včasnost, úplnost, přehlednost a jednoznačnost. Zejména včasnost a úplnost bude mít vliv na případné výše pokut.

§ 101h zákona o DPH

Následky za porušení povinnosti související s kontrolním hlášením

(1) Pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vzniká mu povinnost uhradit pokutu ve výši

a) 1 000 Kč, pokud jej dodatečně podá, aniž by k tomu byl vyzván,

b) 10 000 Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně vyzván,

c) 30 000 Kč, pokud jej nepodá na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo

d) 50 000 Kč, pokud jej nepodá ani v náhradní lhůtě.

(2) Správce daně uloží pokutu do 50 000 Kč plátci, který na základě výzvy správce daně k odstranění pochybností nezmění nebo nedoplní nesprávné nebo neúplné údaje prostřednictvím následného kontrolního hlášení.

(3) Správce daně uloží kromě pokuty podle odstavce 1 nebo 2 tomu, kdo nesplněním povinnosti související s kontrolním hlášením závažně ztěžuje nebo maří správu daní, pokutu do 500 000 Kč.

(4) O povinnosti platit pokutu podle odstavce 1 rozhodne správce daně platebním výměrem a současně ji předepíše do evidence daní.

(5) Pokuta podle odstavců 1 až 3 je splatná do 15 dnů od právní moci rozhodnutí o pokutě.

 

Lhůty pro podání kontrolního hlášení a opravy na základě výzvy

Pro některé z Vás dochází i k výrazné změně v termínech předávání dokladů. Lhůty pro podání nejsou u právnických osob vázány na termín pro podání k přiznání DPH, ale jsou vždy do 25. dne následujícího měsíce, tj. 12x do roka. U fyzických osob jsou lhůty shodné s termíny pro podání jejich daňových přiznání.

 

Úplnost hlášení spočívá v tom, že bude obsahovat všechny doklady. Právě v důsledku kontroly úplnosti dokladů může správce daně vyzvat opět dle vlastního posouzení k odstranění pochybností. Lhůta je 5 dnů, je dána zákonem a nelze ji prodloužit. Při jejím nesplnění následují opět sankce ale pozor minimálně 30 000,- Kč, protože se jedná o výzvu dle písm. c) §101h (text viz výše).

§ 101g zákona o DPH

Postup při nesplnění povinnosti související s kontrolním hlášením

(1) Nebylo-li podáno kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vyzve správce daně plátce k jeho podání v náhradní lhůtě do 5 dnů od oznámení této výzvy.

(2) Správce daně údaje uvedené v kontrolním hlášení posoudí, popřípadě prověří a v případě pochybností o jejich správnosti nebo úplnosti vyzve plátce, aby údaje změnil nebo doplnil, popřípadě původní údaje potvrdil.

(3) Plátce je povinen do 5 dnů od oznámení výzvy podle odstavce 2 nesprávné nebo neúplné údaje změnit nebo doplnit, popřípadě původní údaje potvrdit, a to prostřednictvím následného kontrolního hlášení; pokud není toto následné kontrolní hlášení včas podáno, odstavec 1 se nepoužije

………

Doručování výzev a termíny odpovědí

Další podstatnou změnou je způsob doručování výzev od správce daně. Daňový subjekt má uvést správci daně datovou schránku nebo e-mailovou adresu, na kterou mu má správce doručit případnou výzvu. Zde pozor na termíny doručování.

Daňová správa opět dosáhla neúměrné výhody při doručování běžným e-mailem. Pokud je zpráva odeslána na e-mail, považuje se za doručenou okamžikem odeslání. Jako příklad od r. 2016 je pátek před Velikonocemi svátek, „hodný“ správce daně pošle výzvu ve čtvrtek odpoledne, pět dní uplyne v úterý po Velikonocích, přičemž 4 dny jsou z toho svátky a na celou opravu je jeden den. Obdobné to může být i o Vánočních svátcích.

§ 101g zákona o DPH

……..

4) Správce daně doručuje výzvu související s kontrolním hlášením elektronicky, a to prostřednictvím

a) datové schránky, nebo

b) veřejné datové sítě na elektronickou adresu plátcem za tím účelem uvedenou, nemá-li plátce zpřístupněnu datovou schránku.

(5) Výzva, která se doručuje prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu, se považuje za doručenou okamžikem odeslání správcem daně.

 

Zákonem stanovený postup nutí daňový subjekt, aby si buď zřídil datovou schránku, nebo využíval služeb osob, které tuto schránku již zřízenu mají. Doručování se v tomto případě řídí zákonem č. 300/2008 Sb. v platném znění a lhůty jsou následující: pokud si příjemce zprávu nevyzvedne tak je považována za doručenou 10. den po doručení do schránky, pokud si ji vyzvedne, tak v okamžiku vyzvednutí. Vždy má pak daňový subjekt 5 dní na provedení oprav. Jedná se významný rozdíl proti doručování veřejnou datovou sítí (e-mailem).

§ 17 zákon č. 300/2008 Sb.

Doručování dokumentů orgánů veřejné moci prostřednictvím datové schránky

(1) Umožňuje-li to povaha dokumentu, orgán veřejné moci jej doručuje jinému orgánu veřejné moci prostřednictvím datové schránky, pokud se nedoručuje na místě. Umožňuje-li to povaha dokumentu a má-li fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba zpřístupněnu svou datovou schránku, orgán veřejné moci doručuje dokument této osobě prostřednictvím datové schránky, pokud se nedoručuje veřejnou vyhláškou nebo na místě. Doručuje-li se způsobem podle tohoto zákona, ustanovení jiných právních předpisů upravující způsob doručení se nepoužijí.

(2) Připouštějí-li jiné právní předpisy doručování prostřednictvím datových schránek, pořadí způsobů doručování stanovené těmito právními předpisy zůstává ustanovením odstavce 1 nedotčeno.

(3) Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu.

(4) Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba podle odstavce 3 ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty; to neplatí, vylučuje-li jiný právní předpis náhradní doručení6).

Termíny předání dokladů

Přijatá změna zákona bude mít velmi významný vliv na naši spolupráci v r. 2016 a dále. Aby bylo možno dodržet veškeré zákonem stanovené nesmyslné lhůty, bude třeba, abyste Vy, klienti s měsíčním zdaňovacím obdobím DPH anebo jste-li právnické osoby, předávali všechny doklady ke zpracování nejpozději do 14. dne kalendářního měsíce, následujícího po měsíci, za který má být podáváno kontrolní hlášení, a klienti fyzické osoby se čtvrtletní periodou DPH do 14 kalendářních dnů po uplynutí čtvrtletí.

Doba od předání dokladů do zákonem stanoveného termínu bude využita ke zpracování Vámi předaných dokladů a k odstranění pochybností, které mi budou zřejmé již jejich zpracování, případně, které oznámí kontrolní algoritmy Ministerstva financí při pokusu o elektronickém odeslání. Algoritmy u jiných typů podání byly nastaveny tak, že v případě kritických chyb podání neumožnily. Je reálné předpokládat, že tomu bude i v tomto případě.

Pokud bude k odstranění nepřesností potřeba Vaší spolupráce (což bude téměř vždy), je nutné, aby k tomu byla dostatečná časová rezerva. Za sebe Vám mohu slíbit, že dojde-li z jakýchkoliv důvodů ke zpoždění předání dokladů, nebo k jejich nedoplnění či pozdnímu doplnění, budu se maximálně snažit o dodržení termínů tak, aby Vám nevznikly sankce.

Shrnutí nejdůležitějších dopadů změn

-        Nutná jednoznačná identifikace daňového dokladu – doporučuji omezit používání nenumerických znaků

-        Důsledná evidence plateb nad 10 000 Kč u klientů účtující o tržbách denním součtem

-        Jsou zavedeny vysoké sankce za nedodržení termínů

-        Nové termíny pro podání kontrolních hlášení, právnické osoby a měsíční plátci u fyzických osob vždy do 25. dne následujícího měsíce, čtvrtletní plátci u fyzických osob vždy do 25. dne po uplynutí čtvrtletí

-        Podání lze učinit pouze elektronicky přes EPO, nebo prostřednictvím datové zprávy

-        Velmi krátké lhůty na opravy, pouze 5 dní od doručení výzvy

-        Povinnost uvést datovou schránku nebo e-mail při podání hlášení

-        Možnost doručování výzev veřejnou datovou sítí e-mailem, kdy ovšem lhůta 5 dnů pro odpověď běží od odeslání výzvy správcem daně

-        Doporučuji využívat zmocněnce pro podání a zastupování, který má datovou schránku nebo si zřídit vlastní datovou schránku se všemi jejími plusy a mínusy

-        Stanovení termínu pro předání dokladů zpracovatelem dokladů nejpozději na 14. den v měsíci

-        Doporučuji si i během dovolené zajistit možnost být kontaktován správcem daně a účetním / daňovým poradcem pro případné opravy či potvrzení správnosti podání. To i v případě, že za Vás připravuje podání zmocněnec, neboť on není oprávněn bez Vašeho vyjádření podat jakékoliv jiné podání (s výjimkou oprav, které jsou zapříčiněny překlepem nebo něčím jiným zřejmým)

 

S pozdravem

 

Váš daňový poradce

 

Ing. Jan Procházka
jenda.pro@seznam.cz
602 250 238